Skarga do Komisji Europiejskiej

2 thoughts on “Skarga do Komisji Europiejskiej

  1. Szanowny Panie Leibmann
   Dziękuję za Pana pismo z dnia 6 września 2021 r. skierowane do Komisarza UE Reyndersa.
   2021, w którym przedstawił Pan swoje poglądy na temat praworządności w Polsce i działalności
   Polska policja.
   Zdaniem Komisji istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasad państwa prawa w Polsce.
   naruszenie zasad państwa prawa. Z tego powodu na
   20 grudnia 2017 r., Komisja złożyła uzasadniony wniosek na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o
   Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zasadnicza kwestia uzasadnienia
   rządy prawa, w szczególności niezależność sądownictwa, która jest warunkiem wstępnym dla
   warunkiem ochrony wszystkich wartości podstawowych wymienionych w artykule 2.
   Unii, takich jak prawa podstawowe i demokracja.1
   W dniu 31 marca 2021 r. Komisja podjęła decyzję w sprawie sądownictwa z powodu ustawy o sądownictwie z dnia
   20 grudnia 2019 roku oraz dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących sędziów.
   w sprawach dotyczących sędziów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
   Unia Europejska przeciwko Polsce. Komisja nie tylko przekazała sprawę do
   ale postanowił również zwrócić się do Trybunału o wydanie środków tymczasowych w celu
   zapewnienie, że niezależność sądownictwa i porządek prawny UE nie będą dalej
   doznać dalszych poważnych i nieodwracalnych szkód.2 W dniu 14 lipca 2021 r.
   wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości uwzględnił w całości wniosek Komisji
   i wprowadziła środki tymczasowe wobec Polski. W dniu 15 lipca 2021 r.
   Trybunał orzekł, że system dyscyplinarny dla sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem UE.

   W dniu 7 września 2021 roku Komisja przyjęła dwie odrębne decyzje, obie dotyczące
   wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2021 roku. Jesteśmy z
   uważają, że Polska nie podjęła niezbędnych środków, aby w pełni zastosować się do
   w pełni przestrzegają wyroków i że środki podjęte przez
   Polskie władze nadal podważają niezależność polskiego sądownictwa.
   Po pierwsze, w odniesieniu do środków tymczasowych zarządzonych przez
   Sąd z dnia 14 lipca, Komisja postanowiła złożyć wniosek o nałożenie dziennych kar pieniężnych na
   Polska tak długo, jak długo środki nakazane przez Trybunał nie zostaną w pełni wdrożone.
   w pełni zrealizowane. Po drugie, w odniesieniu do wyroku
   z dnia 15 lipca 2021 r., Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia.
   wysłać do niej list formalny. Jeżeli Komisja uzna, że odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia nie jest
   wezwanie do usunięcia uchybienia nie jest zadowalające, może ponownie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
   skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.3
   Chciałbym również przypomnieć, że Komisja monitoruje rozwój sytuacji w odniesieniu do zasady
   praworządności we wszystkich państwach członkowskich i w lipcu 2021 roku opublikuje swój drugi raport roczny na temat praworządności.
   przyjęła drugi raport roczny na temat rządów prawa. W rozdziale o
   W Polsce mówi się również o pewnych działaniach policji.4
   Komisja podkreśla, że jest mocno zaangażowana w przestrzeganie prawa UE i
   poszanowanie praw podstawowych i wartości, na których opiera się UE.
   rozwoju, zarówno w Polsce, jak i poza nią, w celu
   Prawo i wartości UE w interesie wszystkich obywateli Europy.
   mieszkańcy.
   Z poważaniem
   (podpisany elektronicznie)
   Florian Geyer

   1 Od 2017 roku Komisja podjęła kolejne kroki w celu ochrony praworządności w Polsce.
   wzięty. Należy do nich decyzja z października 2019 roku o skierowaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nowego
   system dyscyplinarny dla sędziów przed Trybunałem Sprawiedliwości, decyzja ze stycznia 2020 r,
   zwrócenie się do Trybunału o zarządzenie środków tymczasowych wobec Polski, a decyzja z marca 2021 r.
   decyzja z marca 2021 roku o skierowaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości
   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
   2 Więcej informacji na temat tych działań można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1524

   3 Więcej informacji na temat tych działań można znaleźć tutaj:
   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4587
   4 Rozdział o Polsce można znaleźć pod adresem
   https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_poland_en.pdf
   Elektronicznie podpisano dnia 05/10/2021 22:52 (UTC+02) zgodnie z art. 11 decyzji Komisji C(2020) 4482

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *